Vårt trosgrunnlag

Vår lærebasis ut fra Den Hellige Skrift er følgende:

(Skriftstedene er noen utvalgte)

  • Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Den er vår eneste rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Den Hellige Skrift som den absolutte autoritet.(2.Tim. 3;15-16) (Matt. 24;35)
  • Vi tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig Treenighet, at det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.(Matt. 28;19) (2.Kor. 13; 13(14))
  • Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn kom til verden for å frelse syndere. Han ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesus Kristus er vår eneste stedfortreder og forsoner, og den eneste vei til frelse og evig liv.Vi opplever frelsen i Jesus ved å omvende oss, bekjenne vår synd og ta imot Jesus som Herre i livet. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og legeme, derfor tror vi på guddommelig helbredelse.(Joh. 3;16) (Hebr. 9; 12) (Rom 10; 9-13) (Jes. 53; 4-5)
  • Vi tror på dåp i vann ved full neddykkelse. Vi tror at bare de som har kommet til personlig tro og omvendelse, skal døpes, og at vi i dåpen inngår en samvittighetspakt med Gud. De som døpes bør legges til en nytestamentlig ordnet menighet.(Apgj 2;38-41 ) ( Apgj. 8;37-38 ) (1. Pet 3;21).
  • Vi tror at når et menneske har tatt imot frelsen, har det fått et nytt liv, og da begynner den vekstprosess som kalles helliggjørelsen. Åndens frukt vil vokse og modnes fram i den troende. Den troende skal søke å leve et rent og hellig liv, og være et eksempel for andre i livsførsel.(2.Kor 3;2 ) (1.Tess 4;7 ) (2. Pet. 3;18) (Gal. 5;22)
  • Vi tror at alle kristne kan få oppleve Guds løfte om en dåp i Den Hellige Ånd. Denne opplevelsen gir kraft til liv og tjeneste for Jesus. Videre bør en en kristen søke å leve og vandre i fylden av Den Hellige Ånd.(Apgj 1;8. 2;4. 10;44. 19;6)
  • Vi tror at menigheten er Guds arbeidsredskap på jorda, og at enhver kristen bør tilhøre en lokal menighet. Vi tror at alle de åndelige nådegaver og tjenester som Det nye testamente viser oss, skal fungere i Guds menighet. Menighetens hovedoppgave, ifølge Jesu misjonsbefaling, er å lede andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til hans disipler.(Matt. 16;18) (Ef. 1;22-23)(Ef.4;11)(1.Kor. 1;7) (Matt. 28;18-20)
  • Vi tror at Jesus kommer for å hente de som tror på ham. Vi har ingen nøyaktige henvisninger om når dette skal skje, men vi oppfordres til å være rede til enhver tid. Vi tror at det er to mulige utganger på et menneskes liv: En evig herlighet for de troende, og en evig fortapelse for de vantro.(Matt 24;42)(1.Tess 4;15-18 ) (Ap.gj. 1;11) (Luk 16;19-)