Kirkesamarbeid


I Bø har vi tre registrerte kirkesamfunn, Bø Normisjon, Bø Kyrkjelyd og Bø Pinsemenighet.
Vi samarbeider oss i mellom på flere områder.
Vi er inneforstått med våre ulike ståsteder teologisk, men velger å fokusere på det vi har felles,- troen på Gud, og Jesus som vår frelser. Det vil vi sammen løfte frem på ulike måter og kunne bety en forskjell for ulike mennesker i bygda vår.

Samarbeidsarenaer pr. i dag:
Prestene møtes til bønn og samtale 1 gang i måneden.
3 fellesmøter i året.
Andakter på Bø sjukeheim, 1 gang i uka. 
FredagsBiT, ungdomsklubb fra 8.klasse annenhver uke.
24 hour festival på våren. Her samarbeider vi også med menighetene i Nome, Sauherad og Seljord.
Barnas Jubeldøgn første helga i høstferien.
HalloVenn 31.10, tverrkirkelig samarbeid som også inkluderer andre lag og organisasjoner i bygda.

Påskeverksted, lørdagen i palmehelga, Normisjon og Bø Pinsemenighet.
Formiddagstreff hver måned, Normisjon og Bø Pinsemenighet.